Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Το ΙΔΚΚ αναγνωρίζει τη σημασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του διαδικτυακού του τόπου.  Δέσμευση για το ΙΔΚΚ αποτελεί η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε συμμόρφωση πάντα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.  Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σκοπό έχει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, χρήση και κάθε άλλης μορφής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών που οι ίδιοι οι επισκέπτες παρέχουν με τη θέλησή τους στο ΙΔΚΚ, καθώς και για τα δικαιώματα των επισκεπτών αυτών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018.

Ο ανωτέρω Κανονισμός (στο εξής «ΓΚΠΔ») προστατεύει θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των φυσικών προσώπων και ειδικότερα το δικαίωμά τους στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που εσείς με τη θέληση και ευθύνη σας, και χωρίς καμία δική μας ευθύνη, μας διαβιβάζετε τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για συγκεκριμένο σκοπό (δηλαδή την εγγραφή σας ως μέλος, την αποστολή ενημερωτικού υλικού, ενημέρωσής σας για εκδηλώσεις και ενέργειες του σκοπού μας, προκειμένου να είναι εφικτή η επικοινωνία μας), εμείς εφαρμόζουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας επεξεργαζόμαστε για νόμιμο σκοπό.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται ή επεξεργάζονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για τον επιδιωκόμενο κάθε φορά σκοπό.  Παρέχεται περιορισμένη πρόσβαση μόνον σε εκείνους τους υπαλλήλους / συνεργάτες μας που είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών.  Κατά την εκτίμηση του ενδεδειγμένου επιπέδου ασφάλειας λαμβάνονται ιδίως υπόψη οι κίνδυνοι που απορρέουν από την επεξεργασία, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

Τα δικαιώματα των πολιτών σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ είναι: το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα στη «λήθη», το δικαίωμα στη μεταφορά, το δικαίωμα στην ενημέρωση, το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα απαγόρευσης της επεξεργασίας, το δικαίωμα διατύπωσης αντίρρησης, το δικαίωμα ειδοποίησης.

Για οποιαδήποτε ενημέρωση, ειδοποίηση ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα: ……………….., στο φαξ: …………………. ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ……………………………………..

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και ανταπόκρισή σας.

Αναζήτηση

Συγνώμη, δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.