Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Μέσω του διαδικτυακού αυτού τόπου παρέχεται στον επισκέπτη / χρήστη η δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά με το ΙΔΚΚ και σε σχετικά με το ΙΔΚΚ θέματα και να προβεί σε χρήση των σελίδων.  Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης.

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνιστά την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του.  Σε περίπτωση διαφωνίας με τους Όρους Χρήσης, ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει το διαδικτυακό τόπο και να μην προβεί σε περαιτέρω χρήση του.

Ο επισκέπτης / χρήστης του διαδικτυακού τόπου έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους παρακάτω όρους και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του σε αυτόν.  Το ΙΔΚΚ έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους όρους αυτούς, ανακοινώνοντας τις εκάστοτε τροποποιήσεις μέσω του διαδικτυακού του τόπου.  Μετά από την ανακοίνωση της εκάστοτε τροποποίησης, η χρήση του διαδικτυακού τόπου λογίζεται ως αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης.

Πρόσβαση με κωδικό:  Στην περίπτωση κατά την οποία η πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας προϋποθέτει χρήση ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password) ή/και περαιτέρω στοιχεία απολύτως απαραίτητα στοιχεία για συγκεκριμένο σκοπό, ισχύει η Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων που αναφέρεται παρακάτω και έχει αναρτηθεί σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο και στην οποία έχετε πρόσβαση σε κάθε στιγμή.  Ο χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για τυχόν διαρροή ή αυθαίρετη ή παράνομη χρήση αυτών από τον ίδιο ή τρίτους.  Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη.  Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως το ΙΔΚΚ για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας.  Το ΙΔΚΚ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από το χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης καθώς επίσης να αρνηθεί την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης.

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας του ΙΔΚΚ (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών κλπ.) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στο ΙΔΚΚ ή στους προμηθευτές του περιεχομένου της και διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.  Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση του ΙΔΚΚ.  Το ΙΔΚΚ επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/ και συμβατικό δικαίωμά του, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται σε ιστοσελίδες που επισκέπτεται ο χρήστης, ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους και εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.  Ο χρήστης υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία του ΙΔΚΚ από τυχόν παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας κατά τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτύου.

Το ΙΔΚΚ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων στους οποίους τυχόν έχει πρόσβαση ο χρήστης μέσω «συνδέσμων» (hyperlinks) ή διαφημιστικών banner, δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του και μόνο ευθύνη.

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και η χρήση της θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  Απαγορεύεται κάθε παράνομη, αντισυναλλακτική, αθέμιτη ή/και καταχρηστική χρήση της ιστοσελίδας ή/και του διαδικτύου, καθώς επίσης και η διενέργεια πράξεων ή παραλείψεων που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στο δίκτυο του ΙΔΚΚ ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία του δικτύου του ΙΔΚΚ ή τρίτων.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο χρήστης δεν θα κάνει χρήση της ιστοσελίδας για:

– Να προξενήσει βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο, ενήλικο ή ανήλικο,

– Να μεταδώσει ή/και να αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου ή έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά/συναλλακτικά ήθη.

– Να αποκτήσει πρόσβαση, να διασώσει, επεξεργαστεί, αλλοιώσει και γενικότερα προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα δεδομένα κίνησης και θέσης άλλων χρηστών ή τρίτων, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006.

– Να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο κατά παράβαση του απορρήτου των επικοινωνιών.

– Να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου του ΙΔΚΚ.

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα παρέχεται ως έχει.  Το ΙΔΚΚ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του δικτύου του ή η χρήση του διαδικτύου από τον χρήστη θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένη από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για χρήση του δικτυακού του τόπου ή για κάποια άλλη ιστοσελίδα (site) ή server μέσω των οποίων γίνεται η σύνδεση στο διαδίκτυο από τον χρήστη.  Συνεπώς το ΙΔΚΚ δεν ευθύνεται για αποζημίωση ή/και αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας του χρήστη που ενδέχεται να προκύψει από τη χρήση αυτών.

Παρά το γεγονός ότι το ΙΔΚΚ ούτε υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση του βρίσκεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του διαδικτυακού μας τόπου διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, τα οριζόμενα στην ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία, όπως εκτενώς αναφέρεται στην Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων που έχει αναρτηθεί σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο.

Στο διαδικτυακό τόπο χρησιμοποιούμε «cookies» για πολλούς διαφορετικούς λόγους, με σκοπό πάντα να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο περιβάλλον για τους επισκέπτες  / χρήστες μας.  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να αναγνώσετε την Πολιτική Cookies που έχει αναρτηθεί σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο.

Ανωτέρα βία: Το ΙΔΚΚ δε φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν προβλήματα στη χρήση της πρόσβασης μέσω διαδικτύου του χρήστη, λόγω ανωτέρας βίας. Ως λόγοι ανωτέρω βίας αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, πόλεμος, απεργία, βραχυκύκλωμα, πρόβλημα στις τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθεσης στους παρόντες όρους και το νόμο χρήσης του διαδικτύου, το ΙΔΚΚ δικαιούται να διακόψει αμέσως την πρόσβαση του χρήστη στην ιστοσελίδα ή/και στο διαδίκτυο, ο δε χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει το ΙΔΚΚ για κάθε θετική και αποθετική του ζημία που ήθελε υποστεί από τις ενέργειες του χρήστη.

Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

Για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που προκύπτει από την παράβαση των ανωτέρω όρων εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό και αρμόδια τα δικαστήρια της Αθήνας.

Αναζήτηση

Συγνώμη, δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.