Πίσω

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προοίμιο

 Η παρούσα πολιτική σας ενημερώνει για τις πρακτικές συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, με ειδικότερη αναφορά στις κατηγορίες δεδομένων που ενδέχεται να συλλέγει και να διατηρεί κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του διαδικτυακού τόπου www.idkaramanlis.gr., στο σκοπό της συλλογής τους και στις κατηγορίες των προσώπων, στα οποία γνωστοποιούνται τα δεδομένα. Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε είναι ακριβή και αληθή.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο

 Η επεξεργασία και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, υπόκειται στους όρους του παρόντος, στις σχετικές διατάξεις του ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Οδηγία 1/2010 της ιδίας ως άνω Αρχής σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας (Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ).

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.idkaramanlis.gr.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή αντίρρηση σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ή ακόμα και στην περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή τους, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αποστέλλοντας επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@idkaramanlis.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Βασ. Σοφίας 10, 10674, Αθήνα.

 

Τρόπος συλλογής χρήσης των Προσωπικών Δεδομένων

 Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής μόνο όταν ο ίδιος ο επισκέπτης/χρήστης εκουσίως τα παρέχει για να εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ή και να λαμβάνει μέρος σε διεξαγόμενες διαβουλεύσεις ή συζητήσεις μέσω του διαδικτυακού τόπου. Κατά την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στο www.idkaramanlis.gr οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής: όνομα, επίθετο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τηλέφωνα επικοινωνίας και διεύθυνση.

Για κάθε επικοινωνία του χρήστη/επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μέσων, το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί αρχείο της επικοινωνίας αυτής και των πληροφοριών που διακινήθηκαν, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημα του χρήστη/επισκέπτη, καθώς και προς το σκοπό της προστασίας των εννόμων συμφερόντων του. Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής δεν θα προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών των www.idkaramanlis.gr σε κανένα τρίτο φορέα.


Σκοπός της συλλογής των Προσωπικών Δεδομένων

Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής χρησιμοποιεί τα παραπάνω δεδομένα, προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας με τον επισκέπτη/χρήστη για την εξυπηρέτηση ενημερωτικών σκοπών ως προς νέες υπηρεσίες και δραστηριότητες του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, και ιδίως προς το σκοπό της περιοδικής ηλεκτρονικής ενημέρωσης των χρηστών, της συμμετοχής τους σε διαβουλεύσεις και συζητήσεις, της αποστολής ενημερωτικού υλικού σε κινητά ή/και σταθερά ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας.

 

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

 Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνον σε ειδικά εξουσιοδοτημένα άτομα από τη Γενική Διεύθυνση και τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, σε καμία δε περίπτωση αυτά δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής δεν επιδιώκει τη συλλογή και δεν συλλέγει, εν γνώσει του, προσωπικά δεδομένα από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής επιθυμεί την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τη διατήρηση της ποιότητάς τους και προς το σκοπό αυτό καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη λήψη όλων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και προφυλάξεων, προκειμένου να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και προστατευμένα από μη εγκεκριμένη πρόσβαση, χρήση, ή αλλοίωση και παράνομη καταστροφή και γενικώς από κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

 

Πρόσβαση, διόρθωση ή/και διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Αποτελεί δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και μπορείτε να προβάλετε αντιρρήσεις, να διορθώσετε ή να διαγράψετε ανακρίβειες που περιέχονται στα προσωπικά σας δεδομένα, όπως επίσης και να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους από το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ειδικότερα, οι χρήστες/επισκέπτες μπορούν σύμφωνα με το ν. 2472/97 να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς τη σχετική υπηρεσία του www.idkaramanlis.gr. Στην περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής επιθυμεί τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα αρχεία του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, θα πρέπει να ειδοποιήσει το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής εγγράφως, δηλώνοντας ρητά την επιθυμητή αλλαγή ή την διαγραφή τους. Ενδεχομένως, το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής να επικοινωνεί εν συνεχεία μαζί του, προκειμένου να επαληθεύσει την δήλωσή του για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του

Copyright © 2011 idkaramanlis | All rights reserved.

Επικοινωνία

Πειραιώς 62
18346, Μοσχάτο
Τηλ. 2109444303
Fax. 2109444860
e-mail: info[at]idkaramanlis[dot]gr