Πίσω

Πώς γίνεται η Παιδεία μοχλός ανάπτυξης

Πώς γίνεται η Παιδεία μοχλός ανάπτυξης

01/03/11

Αθανάσιος Kυριαζής

Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Νέας Δημοκρατίας

Η Καθημερινή

Στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας η ΟΝΝΕΔ, η οργάνωση νέων της Νέας Δημοκρατίας, παρουσίασε μία ολοκληρωμένη πρόταση-παρέμβαση για την Παιδεία. Ανεξάρτητα αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί με τις συγκεκριμένες θέσεις, αυτές πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής και μελέτης γιατί προέρχονται από νέους και αυτό από μόνο του είναι ένα γεγονός άξιο παρατήρησης και προβληματισμού αφού μία νεολαία παρεμβαίνει στα θέματα Παιδείας με συγκεκριμένες προτάσεις.

Οι ραγδαίες και βαθιές αλλαγές στον επιστημονικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα σηματοδοτούν τη σύγχρονη εποχή και καθιστούν αναγκαία την εκπαίδευση υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και τη συνεχή ανανέωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των πολιτών προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της προσωπικής και εργασιακής τους ζωής. Βασικός πυλώνας ανάπτυξης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού μιας χώρας είναι η εκπαίδευση. Είναι ένας παράγοντας που σύμφωνα και με τις εκθέσεις του ΟΟΣΑ μπορεί να δώσει ώθηση, να προσφέρει λύσεις, να εξασφαλίσει διεξόδους και προοπτικές για το μέλλον κυρίως των νέων.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι άνθρωποι και οι ικανότητές τους είναι το κλειδί για το μέλλον της Ευρώπης, ενώ αντίστοιχη έκθεση του ΟΟΣΑ υποστηρίζει ότι η μάθηση και η επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο σχετίζονται όχι μόνο με καλές επιδόσεις στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) αλλά και με μια σειρά από ποιοτικούς κοινωνικούς δείκτες, όπως η μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές λειτουργίες, η υψηλότερη ευημερία και η χαμηλότερη εγκληματικότητα.

Τα τελευταία χρόνια συντελείται μία ακόμη αλλαγή στις κοινωνικές και οικονομικές δομές με το πέρασμα στην Κοινωνία της Γνώσης. Η Κοινωνία της Γνώσης, στην οποία ζούμε σήμερα, είναι μια κοινωνία που δημιουργεί, κατανέμει και χρησιμοποιεί τη γνώση για την ευημερία των πολιτών της. Χαρακτηρίζεται από την αυξανόμενη σημασία της επιστήμης, της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Η Ανώτατη Εκπαίδευση βρίσκεται στο κέντρο του «τριγώνου της γνώσης», το οποίο περιλαμβάνει την έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία, που αποτελούν τις συνιστώσες της εθνικής και ευρωπαϊκής προόδου και ευημερίας. Η νέα οικονομία, «η οικονομία της γνώσης», είναι αλληλένδετη με την εκπαίδευση, την επιστημονική γνώση, τη χρήση των νέων τεχνολογιών, την έρευνα και την καινοτομία ως πηγή οικονομικής προώθησης και ανταγωνιστικότητας.

Εχει υπολογιστεί ότι η αύξηση των μέσων μορφωτικών επιδόσεων του πληθυσμού κατά ένα έτος έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού ανάπτυξης κατά 5% μεσοπρόθεσμα και κατά 2,5% επιπλέον μακροπρόθεσμα. Αντίστοιχες μελέτες έχουν αποδείξει τον στρατηγικής σημασίας ρόλο που έχουν ειδικά τα πανεπιστήμια στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας αλλά και συγκεκριμένων κλάδων οικονομίας και μεμονωμένων επιχειρήσεων.

Ολες αυτές οι αλλαγές είχαν ως αποτέλεσμα η Ανώτατη Εκπαίδευση να βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όχι μόνο για το πνευματικό-πολιτιστικό της αποτέλεσμα, αλλά κυρίως για τη συμβολή της στην οικονομία. Για τον λόγο αυτό όλες οι χώρες και κυρίως οι ευρωπαϊκές, προβαίνουν σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις στα εθνικά συστήματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί το κοινωνικό μοντέλο, η ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή σε όλη την Ευρώπη. Ετσι οι ευρωπαϊκές χώρες συντονίζουν τις προσπάθειές τους στο πλαίσιο δύο πρωτοβουλιών: Τη στρατηγική της Λισσαβώνας, ώστε «να καταστεί η Ευρώπη η δυναμικότερη Κοινωνία της Γνώσης παγκοσμίως» και τη διαδικασία της Μπολόνια, για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Στην Ελλάδα οι μεταρρυθμίσεις ήταν όχι απλά αναγκαίες, αλλά επιτακτικές, και αυτές που έγιναν μετά το 2004 στηρίχτηκαν κυρίως πάνω σε τρεις άξονες που αφορούν τον εκσυγχρονισμό, την ποιοτική αναβάθμιση και τη διεθνοποίηση της ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η συνέχιση, εφαρμογή και υλοποίηση των αλλαγών στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα είναι απαραίτητο να στηριχτούν στους προηγούμενους τρεις άξονες αν θέλουμε να έχουμε αξιόπιστα και πρωτοπόρα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Το παρήγορο είναι ότι πρωτοπόροι σε αυτήν την προσπάθεια είναι οι νέοι, οι οποίοι δείχνουν τον δρόμο για την ανάπτυξη και ευημερία της χώρας.

Copyright © 2011 idkaramanlis | All rights reserved.

Επικοινωνία

Πειραιώς 62
18346, Μοσχάτο
Τηλ. 2109444303
Fax. 2109444860
e-mail: info[at]idkaramanlis[dot]gr