Πίσω

Aυστηρά οικολογικός προϋπολογισμός της Ε.Ε.

Aυστηρά οικολογικός προϋπολογισμός της Ε.Ε.

02/08/11

Connie Hedegaard

Ευρωπαία επίτροπος, αρμόδια για τις δράσεις που αφορούν το κλίμα

Η Καθημερινή

Πώς δαπανούμε με τον καλύτερο τρόπο τα χρήματα των φορολογουμένων στην Ευρωπαϊκή Ενωση; Αυτό ήταν το κύριο θέμα που μας απασχόλησε κατά την προετοιμασία της πρότασης για τον νέο πολυετή προϋπολογισμό, την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα.

Σε μια εποχή που πολλά κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν σοβαρές φορολογικές προκλήσεις και λαμβάνουν σκληρά μέτρα λιτότητας, είναι σημαντικό η ευρωπαϊκή συνεργασία να επικεντρωθεί σε τομείς που είναι επωφελείς για τα περισσότερα κράτη-μέλη και σε προκλήσεις τις οποίες δεν μπορεί να αντιμετωπίσει η κάθε χώρα μεμονωμένα, με άλλα λόγια, εκεί όπου υπάρχει σαφής ενωσιακή προστιθέμενη αξία.

Εννέα στους δέκα Ευρωπαίους τάσσονται υπέρ της χορήγησης περισσότερων κονδυλίων της Ε.Ε. σε δραστηριότητες που αφορούν το περιβάλλον και το κλίμα.

Στον τρέχοντα προϋπολογισμό της Ε.Ε. έχουν ήδη διατεθεί κονδύλια για επενδύσεις και δραστηριότητες που σχετίζονται με το κλίμα, όπως η εγκατάσταση ανεμογεννητριών, η βελτίωση των συνδέσεων με το δίκτυο, η μετατροπή των πόλεών μας σε φιλικότερες προς το κλίμα, και ούτω καθεξής. Ωστόσο, σήμερα ακόμη, μόνο το 5-7% περίπου του τρέχοντος προϋπολογισμού της Ε.Ε. διατίθεται για το κλίμα.

Η πρότασή μας, ενώ διατηρεί τον συνολικό προϋπολογισμό για το 2014-20 σταθερό σε πραγματικούς όρους, προτείνει αύξηση του μεριδίου των σχετικών με το κλίμα δαπανών στο 20% τουλάχιστον του συνολικού προϋπολογισμού της Ε.Ε.

Η σημαντική αυτή αύξηση αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί κύρια πολιτική προτεραιότητα για την Ευρώπη με σκοπό τη μετατροπή της Ευρώπης σε μια καθαρή, ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Σηματοδοτεί, όμως, και μια αλλαγή πλεύσης.

Μολονότι τα οφέλη της μετάβασης σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, όπως οι μειωμένοι λογαριασμοί ενέργειας, η βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας, οι καθαρότερες πόλεις, η βελτίωση της υγείας και οι νέες θέσεις εργασίας υπερτερούν σαφώς έναντι των δαπανών, οι σημαντικές αρχικές επενδύσεις πρέπει να συνεχιστούν. Επίσης, η μετάβαση απαιτεί αλλαγές σε όλους τους σημαντικούς τομείς της οικονομίας.

Ως εκ τούτου, για να έχουμε επιτυχία πρέπει να ενσωματώσουμε ή να προτάξουμε την κλιματική πτυχή σε όλο το φάσμα των πολιτικών και των τομέων, από την ενέργεια, τις μεταφορές και τη βιομηχανία έως τη γεωργία, την περιφερειακή ανάπτυξη, την έρευνα, την καινοτομία και την εξωτερική δράση. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τη συνέργεια μεταξύ των δράσεων για το κλίμα και άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών και να διασφαλίσουμε ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ενωσης χρησιμοποιείται με αποτελεσματικό τρόπο.

Με τη σημερινή πρόταση προϋπολογισμού κάνουμε σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Αντί να εγγράψουμε τις δαπάνες για το κλίμα σε κάποια περιθωριακή θέση του προϋπολογισμού, τις μετατοπίζουμε στους μείζονες τομείς δαπανών.

Οσον αφορά τη γεωργία, βάσει της πρότασής μας, συνιστάται το 30% όλων των άμεσων ενισχύσεων στους γεωργούς να εξαρτάται από οικολογικές και φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές.

Στο πεδίο της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής η πρότασή μας δίνει επίσης σαφή έμφαση στη συνιστώσα του κλίματος, καθώς η ενεργειακή απόδοση αποτελεί κύρια προτεραιότητα. Στις περιφέρειες τις αποκαλούμενες μεταβατικού χαρακτήρα και ανταγωνιστικότητας, δηλαδή σε αυτές που έχουν ΑΕΠ πάνω από το 75% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, προτείνουμε τουλάχιστον το 20% των συνολικών κονδυλίων να διατίθεται στην ενεργειακή απόδοση και στις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το νέο μέσο «Σύνδεση της Ευρώπης», το οποίο διαθέτει 40 δισεκατομμύρια για έργα υποδομής στις μεταφορές, την ενέργεια και τις ΤΠΕ, επικεντρώνεται επίσης ιδίως στις φιλικές προς το κλίμα επενδύσεις.

Η εστίαση στο κλίμα είναι επίσης εμφανής στον προϋπολογισμό για την έρευνα και την καινοτομία. Η πρόταση προβλέπει σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού από 54 σε 80 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ενα άλλο σημαντικό στοιχείο του προτεινόμενου προϋπολογισμού είναι ότι αναγνωρίζει την ανάγκη σημαντικής αναβάθμισης των εξωτερικών κονδυλίων προκειμένου να ανταποκριθούμε στη διεθνή δέσμευσή μας για χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα. Η μελλοντική αναπτυξιακή πολιτική μας θέτει τις δράσεις για το κλίμα στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της και εγγυάται κατάλληλο επίπεδο χρηματοδότησης έως το 2020. Στόχος μας είναι να διαθέσουμε τουλάχιστον το 25% του προγράμματος για τα «παγκόσμια δημόσια αγαθά» στην κλιματική αλλαγή και σε περιβαλλοντικούς στόχους.

Εν κατακλείδι, έχουμε σχεδόν τριπλασιάσει τον προϋπολογισμό για ειδικά έργα μικρής κλίμακας που αφορούν το κλίμα από 300 εκατομμύρια ευρώ περίπου σήμερα σε 800 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο των προσεχών πολυετών προοπτικών.

Αυτά τα χρήματα αποτελούν το κλειδί για τη στήριξη των ΜΜΕ, των ΜΚΟ και των τοπικών/περιφερειακών δραστηριοτήτων στα πεδία της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής, αλλά και των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_2_02/08/2011_451242

Copyright © 2011 idkaramanlis | All rights reserved.

Επικοινωνία

Πειραιώς 62
18346, Μοσχάτο
Τηλ. 2109444303
Fax. 2109444860
e-mail: info[at]idkaramanlis[dot]gr